.

 photo loicamon2_zps45c87e1d.gif  photo loicamon2_zps45c87e1d.gif

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Ky Niem Le Tong Ket Nam 2014


                                                 
      Thầy Khiêm chủ nhiệm Minh Thư lớp 4/2
                             
                                                

   Cô Tiên chủ nhiệm Minh Thư lớp 3/3

Cô Mai chủ nhiêm Minh Thư lớp 2/2

Cô Thắm chủ nhiệm Minh Thư lớp 1/1

Cô Thuỷ dạy Anh Văn Bạn cùng lớp

Bạn cùng tổ