.

 photo loicamon2_zps45c87e1d.gif  photo loicamon2_zps45c87e1d.gif

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

code

 <div style="background-image: url( ); background-repeat: no-repeat; color: red; height:
 420px; padding: 10px 20px; text-align: left; text-indent: 10px; width: 660px;">
</div>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]